Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Žádost o povolení ke kácení dřevin

Informace k žádosti o kácení dřevin

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les musí vedle obecných náležitostí obsahovat:

  • označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres
  • doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku
  • specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druh dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí;
  • zdůvodnění žádosti

Kdy není nutné žádat o povolení ke kácení dřevin?

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nevyžaduje:

  • pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
  • pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2
  • pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin
  • pro dřeviny rostoucí v zahradách (zahrada je vyhláškou č. 189/2013 Sb. definována jako pozemek u bytového nebo rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti)
  • jedná – li se o dřevinu, která svým stavem bezprostředně ohrožuje život i zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu – do 15 dnů po zásahu je nutno oznámit toto kácení (jedná se o stromy v havarijním stavu)
  • z důvodů pěstebních, za účelem obnovy porostů a při provádění výchovné probírky – musí být oznámeno písemně alespoň 15 dnů předem

(Pozn. Oznámení o kácení musí mít stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení.)

Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období vegetačního klidu (§ 8 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb.) tj. od 1. listopadu do 31. března.

Přílohy