Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Žádost o přidělení bytu v DPS

Informace k žádosti o přidělení bytu v DPS

Podmínky pro zařazení žadatele o přidělení bytu v DPS do seznamu uchazečů:

 • Žadatel má na OÚ Jiřetín p.B. podanou žádost o přidělení bytu v DPS.
 • Žadatelem může být jen starobní nebo invalidní důchodce.
 • Žadatel nesmí být trvale odkázán na cizí pomoc při běžných hygienických úkonech

Pokud není žádost do tří let od jejího podání kladně vyřízena, musí ji žadatel na konci této lhůty z vlastního podnětu prokazatelně, písemně aktualizovat

Kritéria pro přidělení bytu v DPS:

 • žádost je evidována v seznamu uchazečů o byt v DPS vedeném bytovou komisí Obce Jiřetín pod Bukovou
 • stávající bytové poměry žadatele
 • schopnost žadatele hradit nájemné a služby spojené s užíváním bytu.
 • dobrá pověst žadatele
 • datum doručení žádosti do kanceláře Obecního úřadu v Jiřetíně pod Bukovou
 • bydliště žadatele, přednost mají žadatelé v tomto pořadí:
  1. občané obce Jiřetín pod Bukovou
  2. žadatelé s trvalým bydlištěm v obcích oblasti Tanvaldska
  3. žadatelé s trvalým bydlištěm v Libereckém kraji

S vybraným žadatelem bude uzavřena nájemní smlouva k bytu na dobu určitou a to na 6 měsíců a příkazní smlouva. Pokud v této době nedojde k hrubému porušení nájemní smlouvy nájemcem, bude tato smlouva pravidelně prodlužována o 2 roky. Před podpisem smlouvy musí žadatel uhradit zálohu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a úhrad za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu.

Přílohy