Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Žádost o obecní byt

Informace k žádosti o obecní byt

Podmínky pro zařazení žadatele o obecní byt do seznamu uchazečů:

  • Žadatel má na OÚ Jiřetín p.B. podanou žádost o přidělení bytu.​ Žadatel v den podání žádosti musí být starší 18-ti let.
  • Trvalé bydliště v obci Jiřetín pod Bukovou a to minimálně tři roky ke dni podání žádosti o přidělení bytu. Tato podmínka se netýká žadatelů, pro které je přidělení bytu v zájmu obce nebo těch, kteří se ocitli ve složité situaci.
  • Žadatel nesmí disponovat jiným bytem či nemovitostí vhodnou k trvalému bydlení, pokud se nejedná o vzájemnou výměnu nájemních bytů

Pokud není žádost do tří let od jejího podání kladně vyřízena, musí ji žadatel na konci této lhůty z vlastního podnětu prokazatelně, písemně aktualizovat

Kritéria pro přidělení bytu:

  • žádost je evidována v seznamu uchazečů o byt vedeném bytovou komisí Obce Jiřetín pod Bukovou
  • shoda velikosti požadovaného bytu s bytem přidělovaným
  • stávající bytové poměry žadatele
  • schopnost žadatele hradit nájemné a služby spojené s užíváním bytu
  • dobrá pověst žadatele
  • datum doručení žádosti do kanceláře Obecního úřadu v Jiřetíně pod Bukovou

S vybraným žadatelem bude uzavřena nájemní smlouva k bytu na dobu určitou a to na 6 měsíců a příkazní smlouva. Pokud v této době nedojde k hrubému porušení nájemní smlouvy nájemcem, bude tato smlouva pravidelně prodlužována o 2 roky. Před podpisem smlouvy musí žadatel uhradit zálohu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a úhrad za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu.

Přílohy