Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1.Název

Obec Jiřetín pod Bukovou

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:

Čl. 99 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích
Obec Jiřetín pod Bukovou vznikla jako územní samosprávná jednotka ke dni 1.1.1992.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).
Nadřízeným správním orgánem orgánu obce, ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) je Krajský úřad Libereckého kraje.

3. Popis organizační struktury

4. Kontaktní spojení

 • Kontaktní poštovní adresa: Jiřetín pod Bukovou 103, 468 43 Jiřetín pod Bukovou
 • Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Jiřetín pod Bukovou 103, 468 43 Jiřetín pod Bukovou
 • Úřední hodiny:
  • PO: 8.00 – 11.00 11.45 -17.00
  • ST: 8.00 – 11.00 11.45 -17.00
  • PÁ: 8.00 – 11.00
 • Telefonní čísla: +420 732 118 938
 • Čísla faxu: není
 • Adresa internetové stránky: www.jiretinpb.cz
 • Adresa e-podatelny: podatelna@jiretinpb.cz
 • Další elektronické adresy: jiretinpb@jiretinpb.cz
 • ID datové schránky: 94rbry9

5. Bankovní spojení

Komerční banka a.s., expozitura Tanvald 19 – 6964490267/0100
Česká spořitelna a.s., expozitura Smržovka 961744359/0800
Česká národní banka a.s., pracoviště Ústí n. L. 94-1212451/0710

6. IČO

00832022

7. DIČ

CZ 00832022

8. Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů:

9. Žádosti o informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním nebo zveřejněním.

Obec Jiřetín pod Bukovou zveřejňuje informace následujícími způsoby:

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace na základě žádosti:

 • Ústně
 • Osobně na Obecním úřadě obce Jiřetín pod Bukovou v úředních dnech a v úředních hodinách
 • Telefonicky na tel. č.: 732 118 938 v úředních dnech a v úředních hodinách
 • Písemně na adrese Jiřetín pod Bukovou 103, 468 43 Jiřetín pod Bukovou
 • Elektronickou poštou na jiretinpb@jiretinpb.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších zně

10. Příjem žádostí a dalších podání

Stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze získat na obecním úřadě v úřední hodiny nebo podáním písemné žádosti popř. e-mailem.

11. Předpisy

 1. Nejdůležitější používané předpisy:
  • Zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (od 2014)
  • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (pro smluvní vztahy uzavřené před 1. 1. 2014)
  • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
  • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (od 2014)
  • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (pro smluvní vztahy uzavřené před 1. 1. 2014)
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  • Zákon č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
  • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Vyhlášky k stavebnímu zákonu č. 500/2006, 501/2006, 503/2006, 137/1998 Sb., 369/2001, 526/2006 Sb.
  • Výše uvedené předpisy jsou k dispozici na portálu MV ČR
 2. Vydané právní předpisy obce
 3. Právní předpisy Libereckého kraje

12. Úhrada za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytnutí informací dle zákona č, 106/1992 Sb.

13. Licenční smlouvy

 • Vzory licenčních smluv: Nebyly vydány
 • Výhradní licence: Nebyly vydány

14. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy

Návod pro řešení životních situací

Co mám dělat když …?

Formuláře

Životní situace

Opravné prostředky

Řádné opravné prostředky (odvolání) se zásadně podávají u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení o odvolání. Způsob podání opravného prostředku je uveden v poučení rozhodnutí.

Další informace