Jdi na obsah Jdi na menu

dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1.Název

Obec Jiřetín pod Bukovou

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:

Čl. 99 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích

Obec Jiřetín pod Bukovou vznikla jako územní samosprávná jednotka ke dni 1.1.1992.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

Nadřízeným správním orgánem orgánu obce, ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) je Krajský úřad Libereckého kraje.

3. Popis organizační struktury

Zastupitelstvo obce

Výbory zastupitelstva obce

Komise

Obecní úřad

 • Starosta
 • Místostarosta
 • Administrativní pracovník

Organizační struktura včetně personálního obsazení forward.png

4. Kontaktní spojení

 • Kontaktní poštovní adresa: Jiřetín pod Bukovou 103, 468 43 Jiřetín pod Bukovou
 • Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:  Jiřetín pod Bukovou 103,      468 43 Jiřetín pod Bukovou
 • Úřední hodiny:   

PO:   8.00 - 11.00      11.45 -17.00

ST:    8.00 - 11.00      11.45 -17.00

PÁ:    8.00 - 11.00      

5. Bankní spojení

Komerční banka a.s., expozitura  Tanvald  19 - 6964490267/0100        

Česká spořitelna a.s., expozitura Smržovka  961744359/0800

Česká národní banka a.s., pracoviště Ústí n. L.  94-1212451/0710

6. IČO 

00832022

7. DIČ

 CZ 00832022

8. Dokumenty:

Seznam hlavních dokumentů:

Územní plán   forward.png

Plán obnovy venkova forward.png

Usnesení zastupitelstva  forward.png

Rozpočet: forward.png

9. Žádosti o informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním nebo zveřejněním.

Obec Jiřetín pod Bukovou zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 1. na úřední desce na budově obecního úřadu
 2. na internetové úřední desce  forward.png
 3. TV infokanál obce

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace na základě žádosti:

 1. Ústně
 2. osobně na Obecním úřadě obce Jiřetín pod Bukovou v úředních dnech a v úředních hodinách
 3. telefonicky na tel. č.: 483 381 687 v úředních dnech a v úředních hodinách
 4. Písemně na adrese Jiřetín pod Bukovou 103, 468 43 Jiřetín pod Bukovou
 5. Elektronickou poštou na jiretinpb@jiretinpb.cz  (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 1. utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 2. obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 3. skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 4. skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 5. zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších zně

10,  Příjem žádostí a dalších podání

Stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze získat  na obecním úřadě v úřední hodiny nebo podáním písemné žádosti popř. e-mailem.

11, Opravné prostředky

Řádné opravné prostředky (odvolání) se zásadně podávají u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení o odvolání. Způsob podání opravného prostředku je uveden v poučení rozhodnutí.

12. Formuláře

 • Životní situace
 • Žádost o příspěvek z rozpočtu obce   forward.png

 

13. Návod pro řešení životních situací

Co mám dělat když …?  round_up_arrow.png

14, Předpisy

1. Nejdůležitější používané předpisy:

 • Zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (od 2014)
 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (pro smluvní vztahy uzavřené před 1. 1. 2014)
 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (od 2014)
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (pro smluvní vztahy uzavřené před 1. 1. 2014)
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Vyhlášky k stavebnímu zákonu č. 500/2006, 501/2006, 503/2006, 137/1998 Sb., 369/2001, 526/2006 Sb.

Výše uvedené předpisy jsou k dispozici  na portálu MV ČR  round_up_arrow.png

2. Vydané právní předpisy  obce  forward.png

3. Právní předpisy Libereckého kraje  round_up_arrow.png

15. Úhrada za poskytování informací

      Sazebník úhrad za poskytnutí informací dle zákona č, 106/1992 Sb.  forward.png

16. Licenční smlouvy

 1. Vzory licenčních smluv: Nebyly vydány
 2. Výhradní licence: Nebyly vydány

17. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy   forward.png

 

Dalši info

 • Rozsudky-  součást výroční zprávy
 • Výdaje na soudy- součást výroční zprávy