Jdi na obsah Jdi na menu

dle zákona 101/2000 Sb.

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a podle Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady č.2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Obec Jiřetín pod Bukovou prostřednictvím obecního úřadu (dále jen ObÚ) provádí následující zpracování osobních údajů pro účely, kdy:

 
 • je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (článek 6, odst.1b GDPR)
 
 • je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; (článek 6, odst.1c GDPR
   
 
 • je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce; (článek 6, odst.1e GDPR)
 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů; (článek 6, odst.1a GDPR)

 

Zpracování osobních údajů občanů:

Czech point

 • Účel zpracování: Evidence žadatelů o výstup z Czech pointu dle
  • 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
  • 361/2000 Sb., - Zákon o provozu pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, 247/2000 Sb., - Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,
  • 500/2004 Sb., - správní řád, 269/1994 Sb., - Zákon o Rejstříku trestů,
  • 256/2013 Sb., - Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
  • 133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),
  • 300/2008 Sb. - Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
  • 365/2000 Sb. - Zákon o informačních systémech veřejné správy,
  • 364/2009 Sb. - Vyhláška o kontaktních místech veřejné správy,
  • 193/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: Občané
 • Kategorie příjemců údajů: X
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu - 10let

 

Jubilanti

 • Účel zpracování: Významné životní události občanů, jubilea, vítání občánků.
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: Občané obce
 • Kategorie příjemců údajů: X
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

 

Správní řízení

 • Účel zpracování: Vydávání správních rozhodnutí v oblasti
  • užívání místní komunikace
  • kácení stromů
  • připojování sjezdu na komunikaci
  • přidělování čísel popisných

dle zákona č.500/2004 Sb. správní řád, č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, č.13/1997 S. o pozemních komunikacích a č.183/2006 o územním plánování

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, informace o předmětu správního řízení
 • Kategorie subjektu údajů: občané 
 • Kategorie příjemců údajů: X
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

 

Knihovna

 • Účel zpracování: Evidence uživatelů knihovních služeb dle zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: uživatelé knihovny, nezletilé osoby a jejich zákonní zástupci
 • Kategorie příjemců údajů: Knihovní systém
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

 

Nájemci hrobového místa

 • Účel zpracování: Evidence nájemců hrobových míst dle zákona č256/2001 Sb., - Zákon o pohřebnictví a  č.128/2000 Sb., - Zákon o obcích
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů:  nájemci hrobů
 • Kategorie příjemců údajů: X
 • Doba uchování: Pohřebnictví V5 a Evidence hrobů A5

 

Ztráty a nálezy

 • Účel zpracování: Nálezce má na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, právo na náhradu nutných výdajů a na nálezné, které tvoří deset procent ceny nálezu.  Obec přijímá nálezy i anonymně.
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: občané
 • Kategorie příjemců údajů: 
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu S3

 

 

Systém MISYS

 • Účel zpracování: evidence informací o nemovitostech na území obce vedená dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a
  • Zákon č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
  • Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška),

 

 • Kategorie osobních údajů: 
 • Údaje z katastru nemovitostí
  • Jméno, příjmení,
  • datum narození, rodné číslo,
  • bydliště,
  • katastrální čísla parcel
 • údaje z územního plánu
 • inženýrské sítě
  • vodovod
  • kanalizace – v přípravě
  • plyn
  • elektřina
 • dopravní značení
 • veřejné osvětlení
 • názvy ubytovacích zařízení
 • nájemní smlouvy na obecní pozemky
 • Kategorie subjektu údajů: majitelé nemovitostí
 • Kategorie příjemců údajů: ObÚ
 • Doba uchování: Katastrální data obnovována 2x ročně, ostatní data udržována v aktuálním stavu

 

Nemovitosti

 • Účel zpracování: Evidence všech správních rozhodnutí a dalších týkajících se dotčené nemovitosti dle zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník a zákona č.128/2000 Sb. o obcích
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: občané, účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: majitelé nemovitostí
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

 

 Pokladna

 • Účel zpracování: evidence přijatých a vydaných pokladních dokladů dle zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: občané, plátci a příjemci plateb
 • Kategorie příjemců údajů: Obec
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

 

Smlouvy

 • Účel zpracování: evidence a zveřejňování uzavřených smluv dle zákona č.128/2000 Sb., - Zákon o obcích, č. 89/2012 Sb., - Občanský zákoník, a č.256/2013 Sb., - Katastrální zákon, a č.340/2015 Sb o registru smluv
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: občané
 • Kategorie příjemců údajů: Obec, občané
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 5let

 

Účetnictví

 • Účel zpracování: vedení účetnictví dle zákona č.128/2000 Sb., -o obcích, č.563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví, č.235/2004 Sb., - Zákon o dani z přidané hodnoty, č.250/2000 Sb., - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, č.219/2000 Sb., - Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, č.220/2013 Sb., - Vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
 • Kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, sídlo podnikání, e-mail, telefon, datová schránka, IČO/ DIČ, bankovní spojení, podpis
 • Kategorie subjektu údajů: občané v účetním vztahu
 • Kategorie příjemců údajů: Krajský úřad, kontrolní orgány,
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

 

Veřejné zakázky

 • Účel zpracování: evidence uchazečů o veřejnou zakázku dle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, výpis z trestního rejstříku, osvědčení o způsobilosti
 • Kategorie subjektu údajů: osoby podílející se na veřejných zakázkách
 • Kategorie příjemců údajů: Hodnotící komise, kontrolní orgány: Finanční úřad, UHOS
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

 

Vodovody a kanalizace

 • Účel zpracování: Evidence uživatelů vodovodu a kanalizace, evidence spotřeby a vyúčtování. Dle zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: občané
 • Kategorie příjemců údajů: Obec
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

 

Změna územního plánu

 • Účel zpracování: evidence předkladatelů požadavků na změnu územního plánu dle zákona č.183/20106 Sb. o územním plánování a č.89/2012 Sb. občanský zákoník
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: občané
 • Kategorie příjemců údajů: autorizovaný architekt, zastupitelstvo
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

 

Přestupky

 • Účel zpracování: řízení o přestupcích
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení
 • Kategorie příjemců údajů: ObÚ, soudy, Policie ČR
 • Doba uchování: 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

 

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie osobních údajů: identifikační údaje, požadovaná informace
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů: veřejnost
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu - 15 let

 

Veřejné opatrovnictví osob,

 • Účel zpracování: ustanovení veřejného opatrovníka
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: opatrovanec
 • Kategorie příjemců údajů: ObÚ
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu - 5 let

 

Evidence orgánů obce

 • Účel zpracování: 
  • zákonem č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení
  • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
 •  Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, kontaktní údaje a politická příslušnost
 • Kategorie subjektu údajů: členové zastupitelstva, výborů a komisí
 • Kategorie příjemců údajů: ObÚ
 • Doba uchování: dle skartačního řádu

 

Volební seznamy

 • Účel zpracování: stálý seznam voličů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: občané starší 18 let
 • Kategorie příjemců údajů: ObÚ
 • Doba uchování: stále, seznam je průběžně aktualizován

 

Volební komise

 • Účel zpracování: zajištění voleb
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: ObÚ
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu - 5 let

Vydávání voličských průkazů

 • Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
 • Kategorie příjemců údajů: ObÚ
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu - 5 let

 

Evidence daní a poplatků

 • Účel zpracování: evidence daní a poplatků dle zákona:
  • zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
  • č.128/2000 Sb., o obcích,
  • č.280/2009 Sb., - Daňový řád,
  • č.634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
  • č.99/1963 Sb. občanský soudní řád
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků
 • Kategorie příjemců údajů: ObÚ
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu - 20 let

 

Ověřování podpisů a listin

 • Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu, nebo listiny
 • Kategorie příjemců údajů: ObÚ
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu - 10 let

 

Stížnosti a petice

 • Účel zpracování: za účelem vyřizování petic a stížností dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje podavatele stížnosti, případně jiné osobní údaje, pokud je podavatelé uvedou, adresní a identifikační údaje podavatele petice; jména, příjmení, kontaktní adresy členů petičního výboru; jména, příjmení, bydliště osob, uvedených pod peticí nebo na podpisovém archu, případně jiné osobní údaje, pokud je petenti uvedou
 • Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby
 • Kategorie příjemců: ObÚ, členové rady, členové kontrolního výboru zastupitelstvo, případně další orgány dle obsahu stížnosti, nebo petice
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu - 5 let

 

Zpracování osobních údajů zaměstnanců:

 

Výběrová řízení na obsazení volných pracovních míst

 • Účel zpracování: zajišťování agendy výběrových řízení v souladu s ust. zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, výpis z Rejstříku trestů, doklad o dosaženém vzdělání
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci výběrových řízení
 • Kategorie příjemců: ObÚ, členové výběrových komisí
 • Doba uchování: po dobu trvání výběrového řízení

 

Personální a mzdová agenda

 • Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, další informace dle příslušných předpisů
 • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci obce, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitelé příspěvkových organizací zřízených obcí, členové výborů zastupitelstva a členové komisí, členové okrskových volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: ObÚ, OSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce, závodní lékař
 • Doba uchování: 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

 

Bezpečnost práce

 • Účel zpracování: Povinná informovanost zaměstnanců o dodržování zásad bezpečnosti práce, na základě zákona č.262/2006 Sb. zákoník práce
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, zdravotní způsobilost
 • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci úřadu
 • Kategorie příjemců údajů: ObÚ, smluvní lékař
 • Doba uchování: dle skartačního řádu

 

Kniha úrazů

 • Účel zpracování: Evidence pracovních úrazů. Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti:
  • §105 zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce
  • vládní nařízení č.201/2010 Sb.
 • Kategorie osobních údajů: adresní, identifikační a další údaje dle nařízení vlády
 • Kategorie subjektu údajů: osoby zúčastněné na řešení pracovního úrazu
 • Kategorie příjemců údajů: Pojišťovna
 • Doba uchování: dle skartačního řádu