Jdi na obsah Jdi na menu

nakládání s odpady

Změny v nakládání s odpady na území obce Jiřetín p.B. od 1.4.2012

Likvidace komunálního odpadu směsného i vytříděného je zajišťována přímo obcí formou pytlového svozu.  Občané získají podle konkrétního množství vytříděného odpadu za domácnost slevu z poplatku za odpad.

 

Svoz odpadů od bytových domů:
Tři stanoviště u čp. 107, 137 a 138 jsou  vybaveny stojany na plastové pytle pro směsný komunální odpad, sběrnými  boxy na bioodpad a kontejnerem na sklo.


■Směsný odpad

je možné odkládat do pytlů  upevněných ve stojanech. V průběhu týdne bude obcí zajištěna výměna plných pytlů. Plné pytle budou odkládány do přilehlé velkoobjemové klece odkud budou 1x týdně vyvezeny.


■Tříděný odpad

(papír, PET, plasty, nápojové kartony, drobné kovové předměty včetně plechovek od nápojů a potravin, baterie, drobné elektro zařízení, textil) budou předávány v červených pytlích  na výše uvedená stanoviště odkud budou každé ůterý svezeny, nebo do sběrného dvora v jeho provozních hodinách. Červené pytle obdrží každá domácnost zdarma na obecním úřadě nebo ve sběrném dvoře.
Červené pytle, si každá domácnost označí přiděleným identifikačním číslem, který obdrží na obecním úřadě, aby byla možná evidence pro uplatnění slevy


■Rozměrné odpady a nebezpečné (mimo tekutin a chemikálií)
je  možné odložit každé poslední úterý v měsících březen až říjen  na výše uvedená stanoviště nebo do sběrného dvora v jeho provozních hodinách.


■Nebezpečné tekutiny a chemikálie
je možné odevzdat do sběrného dvora v jeho provozních hodinách.


Svoz odpadů od trvale obydlených rodinných domů:
■Směsný odpad
se odkládá se do černých plastových pytlů, které dostanou trvale bydlící občané zdarma na obecním úřadě. Jeho odvoz od nemovitosti bude každé úterý.. Zavázaný pytel musí být připraven k odvozu do 7,00 v den svozu.. Pro každou nemovitost bude vzájemně s obecním úřadem odsouhlaseno místo, kde bude pytel k odvozu umístěn.

■Tříděný odpad                                                                                                                             (papír, PET, plasty, nápojové kartony, drobné kovové předměty včetně plechovek od nápojů a potravin, baterie, drobné elektro zařízení, textil) se předává v označených červených pytlích, které občané dostanou zdarma na obecním úřadě nebo ve sběrném dvoře, Jeho odvoz od nemovitosti bude proveden ve stejný termín a ze stejného místa jako směsný odpad, nebo je možné předat jej osobně ve sběrném dvoře. Červené pytle, si každá domácnost označí přiděleným identifikačním číslem, který obdrží na obecním úřadě, aby byla možná evidence pro uplatnění slevy.
■Rozměrný a nebezpečný (mimo tekutin a chemikálií)
je  možné odložit každé poslední úterý v měsících březen až říjen  před dům, nebo do sběrného dvora v jeho provozních hodinách.
■Nebezpečné tekutiny a chemikálie
je možné odevzdat do sběrného dvora v jeho provozních hodinách.


■Sklo
se odkládá  do společných nádob rozmístěných po obci..


Svoz odpadů od objektů určených k individuální rekreaci :
Majitelé rekreačních objektů v obci Jiřetín pod Bukovou  odkládají směsný odpad do černých pytlů, které dostanou zdarma na obecním úřadě. Plné zavázané pytle majitelé rekreačních objektů odloží do kovové klece umístěné pod zábradlím cesty k nádraží.


Červené pytle na tříděný odpad (papír, PET, plasty, nápojové kartony, drobné kovové předměty včetně plechovek od nápojů a potravin, baterie, drobné elektro zařízení, textil) obdrží zdarma na obecním úřadě nebo ve sběrném dvoře. Naplněné červené pytle s tříděným odpadem musí být označeny přidělenýn identifikačním číslem  pro evidenci slevy a předány na stejné místo do klece jako směsný odpad nebo ve sběrném dvoře v jeho provozních hodinách.
 

Rozměrný a nebezpečný odpad včetně tekutin a chemikálií je možné  odevzdat do sběrného dvora v jeho provozních hodinách. Sklo je odkládáno do společných nádob rozmístěných po obci

.
Pro všechny platí že:

  • Do pytlů nelze odkládat stavební odpad, rozměrný a nebezpečný odpad, odpad z údržby zeleně (větve, tráva, listí) !
  • Je zakázáno pod sankcí zneužití tohoto odpadového systému dovozem odpadu vzniklého mimo katastrální území Jiřetín pod Bukovou, nebo odpady z podnikatelské činnosti !         
  • Do červeného pytle je možné odkládat všechny druhy tříděných komodit společně.
  • Všechny obaly musí být sešlápnuté nebo rozložené, aby byl pytel řádně naplněn!
  • Obaly od potravin nesmí obsahovat jejich zbytky!  
  • Papír nesmí být mokrý, mastný nebo znečištěný potravinami!                                            
  • Víčka od plechovek musí být vložena nebo stočena dovnitř plechovky, aby nedošlo k proříznutí pytle nebo zranění osob při manipulaci s obsahem pytle!.
  • Do pytlů na tříděný odpad se nesmí vkládat polystyrén.
     

Kontrola dodržování podmínek pro tříděný odpad se provádí při dotřiďování odpadů ve sběrném dvoře. V případě zjištění nedostatků bude jednotlivý pytel vyřazen z evidence pro uznání slevy z místního poplatku za odpad a domácnost bude na zjištěné nedostatky upozorněna. Evidence pytlů s tříděným odpadem bude vedena ve sběrném dvoře, každá domácnost bude mít vlastní kartu zákazníka.
Za odevzdání jednoho červeného pytle s tříděným odpadem (v jednom pytli všechny druhy tříděného odpadu) se počítá sleva na místním poplatku za domácnost ve výši 10,- Kč. Za červený pytel obsahující výhradně vytříděný papír se pak počítá sleva 15,- Kč. Celková sleva může činit až 60% z výše ročního místního poplatku a plátci bude zohledněna v následujícím kalendářním roce. 

Provozní doba sběrného dvora umístěného v areálu firmy Detoa u zadní
úterý 15.00 – 17.00 hodin
sobota 9.00 – 11.00 hodin

    Co a jak třídit do červených pytlů