Jdi na obsah Jdi na menu

Žádost o nahlédnutí do registru oznámení

17. 1. 2015

   doc_rtf.pngFormulář žádost o nahlédnutí do registru oznámení

 

round_up_arrow.png  eRO - Registr oznámení  Krajský úřad Liberec

 

Registr oznámení o činnostech, oznámení majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů v platném znění

 

Informace k nahlížení do registru oznámení

 

Funkcionáři

Oznámení podávají veřejní funkcionáři (starosta, místostarosta a člen zastupitelstva obce který je pro výkon  funkce dlouhodobě uvolněn) v zákonem stanovených lhůtách

 

Žadatelé o přístup k informacím

Každý občan má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště žadatele. 

  1. Nahlížet do dokumentů v písemné podobě lze na základě podání písemné žádosti. 
     
  2. Pro nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo. Internetová adresa pro vstup do elektronického registru bude žadateli zaslána na elektronickou adresu uvedenou v žádosti. Přístupové údaje budou žadateli přiděleny po ověření žádosti. Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 24 hodin.
 
O každém nahlédnutí do registru se provede záznam do protokolu s uvedením osoby, která nahlížela do registru, předmětu dotazu a data a času poskytnutí informace. Žádost se podává osobně v úředních hodinách v podatelně Obecního úřadu Jiřetín pod Bukovou.
 
 
Přestupku se dopustí fyzická osoba, která 
  • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře
  • poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
  • uvede zjevně nepravdivé údaje do návrhu na zahájení řízení
  • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě.